Žiaci a zamestnanci

Základné informácie

Nasledujúce informácie k stravovaniu v našej Súkromnej školskej jedálni sú určené pre:

 • pre žiakov materskej školy od 2 do 6 rokov
 • pre žiakov od 11 do 15 rokov
 • pre žiakov od 15 do 19 rokov
 • pre zamestnancov školstva

Cena stravného

Podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 §141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

Žiaci - Príspevok na réžiu nesmie presiahnuť 7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Od 1.7.2021 je životné minimum na jedno dieťa 99.56 € mesačne, z toho 7,5% je suma 7,467 € mesačne. Najviac pracovných dní v mesiaci je 23. Denne nesmie réžia prevýšiť 0,32 €. Réžiu na jeden obed v našej školskej jedálni určujeme sumou 0,25 €

K uvedeným zmenám musíme pristúpiť vzhľadom k neustále sa zvyšujúcich cien energií, potravín a spotrebného materiálu. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že i naďalej budú študenti radi navštevovať našu školskú jedáleň.

Dospelým stravníkom – zamestnancom školstva sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa §152 Zákonníka práce čo je od 01.01.2022 suma 3,37 Euro. Pokiaľ dospelým stravníkom – zamestnancom školstva bude obed dovezený mimo areálu školskej jedálne, bude mu k cene menu prirátaná suma 0,23 Euro (cena za dopravu a menu box).


Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
od 2 do 6 rokov 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €
Žiaci Obed Prevádzková réžia Príspevok VÚC Cena spolu
od 11 do 15 rokov 1,30 € 0,25 € 1,71 € 3,26 €
od 15 do 19 rokov 1,41 € 0,25 € 1,71 € 3,37 €
Dospelí Obed Doprava + menu box- - Cena spolu
zamestnanci školstva 3,37 € - - 3,37 €
zamestnanci školstva /dovoz/ 3,37 € 0,23 € - 3,60 €

Od 01.09.2019 sú stanovené nové finančné pásma.

Finančné pásma nákladov podľa vekových kategórií s účinnosťou od 1.9.2019
Finančné pásma nákladov podľa ostatného zaradenia s účinnosťou od 1.9.2019

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 • elektronicky na Strava.cz (prípadne mobilná verzia, číslo jedálne 90432)
 • cez mobilnú aplikáciu pre Android a iOS
 • osobne u vedúcej Súkromnej školskej jedálne (na podpis)
 • v jedálni cez objednávkový terminál prostredníctvom čipovej karty
Nezabudnite, že:
 • stravník je povinný odčipovať výdaj obeda čípom, ktorý mu bol zapožičaný v školskej jedálni
 • odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené maximálne do 14:00 hod.
 • strava sa neodhlasuje ak sa žiak zúčastní vyučovania
 • zákonný zástupca dieťaťa / žiaka odhlasuje zo stravovania svoje dieťa pri chorobe alebo odchode zo školy (Zákon č. 245/2008 Z.z.)
 • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje a odráta sa z finančnej zábezpeky
 • odobratie stravy do obedára je možné v prvý deň choroby, ostatné dni je povinné stravu odhlásiť

Čipová karta

Z dôvodu zmeny poskytovateľa stravovania je potrebné uskutočniť výmenu čipových kariet (vrátenie bývalému poskytovateľovi stravovania) a následné zapožičanie novej čipovej karty.

Kde môžu žiaci a personál, ktorý má záujem odoberať stravu z našej Súkromnej školskej jedálne na Farskej 5, požiadať o vydanie novej čipovej karty?

 • u vedúcej Súkromnej školskej jedálne (cena čipovej karty je 5 €)

Pokyny k platbe

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci na účet:
 • IBAN: SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Úhradu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
 • Vkladom na účet. Variabilný symbol Vám oznámi vedúca pri zakúpení čipovej karty.
 • Trvalým príkazom z Vášho účtu. Variabilný symbol Vám oznámi vedúca pri zakúpení čipovej karty.

Vaše číslo účtu, slúži zároveň na vrátenie preplatkov za stravu. V prípade, že počas školského roka zmeníte číslo účtu, je potrebné, aby ste nám to oznámili písomne.

Strava sa prihlasuje až na základe úhrady stravného.

Vyúčtovanie preplatkov

Študenti, ktorí chcú požiadať o vrátenie preplatku na stravnom nech tak urobia do 30.06.2022 inak sa suma preplatku presunie do nasledujúceho školského roku.

Ak stravník nepožiada o vrátenie preplatku písomne a ani neposkytol číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený, či iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, školská jedáleň bude postupovať podľa ustanovenia § 107 Občianského zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia vrátenia preplatku premlčí za tri roky. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby môže školská jedáleň tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové účely školskej jedálne.

O vrátenie preplatku treba doručiť žiadosť o vrátenie preplatkov.

Žiadosť o vrátenie preplatku

Alergény v jedlách

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách.

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.
 1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda...) a výrobky z nich
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sezamové semená a výrobky z nich
 12. Oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho
 14. Mäkkýše a výrobky z nich
Všetky látky alebo výrobky spôsobujúce alergie sú uvedené na jedálnom lístku v zátvorke za názvom pokrmu.
Prihlásenie