AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Milí študenti,

súkromná školská jedáleň Nedax Vám od 2.9.2020 bude aj naďalej poskytovať stravu počas celého školského roka 2020/2021. Preto vás žiadame, aby Váš zákonný zástupca nastavil trvalý príkaz na úhradu stravného. Výška stravného zostáva nezmenená, a to nasledovne:

Študenti od 11 do 15 r.: 1,45 € (sadzba za 1 obed)
Študenti od 15 do 19 r.: 1,56 € (sadzba za 1 obed)

Číslo účtu na úhradu stravného: SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Variabilný symbol: číslo čipu

Výšku stravného vypočítate ako: sadzba za 1 obed x počet pracovných dní za príslušný mesiac.

Nový stravníci si môžu prihlášku spolu s čipom na stravovanie prísť osobne prevziať do budovy Súkromnej školskej jedálne Nedax na ulici Farská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo pri zahájení školského roka 2020/2021 v priestoroch Gymnázia Janka Jesenského.

Stravníci, ktorým vznikol preplatok na stravnom za školský rok 2019/2020, budú o jeho výške informovaní triednym učiteľom na začiatku školského roka 2020/2021. Tento preplatok bude ďalej slúžiť ako preddavok na stravné až do jeho vyčerpania.

COVID-19 - Základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie


Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Dokumenty k nahliadnutiu


Jedálny

lístok

Zmena jedálneho lístka je vyhradená. Pri príprave našich jedál nepoužívame geneticky modifikované potraviny. Obedy do obedárov je možné prevziať v neprítomnosti žiakov a čase 11:00 – 12:05 hod. a 12:35 – 13:30 hod.

Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.Kontaktný formulár


Prihlásenie